KIRJALLISUUSLÄHTEET 

ammatillisten opintokokonaisuuksien ja kurssien mukaan jaoteltuna.

Päivitetty 2001.

 

Metsäalan perustutkinto

Metsätalouden koulutusohjelma

Metsien monikäytön koulutusohjelma

 

takaisin

Metsäalan perustutkinnon (metsätalouden- ja metsien monikäytön koulutusohjelmat) kurssien kirjallisuuslähteet ovat tässä osassa MetsäVerkkoa. 

 

Lisää kirjallisuutta voi hakea mm. Joensuu kaupunginkirjaston www-palvelusta, Joensuun yliopiston www-palvelusta tai Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun www-palvelusta. Muilla alueilla paikallisista kirjastopalveluista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 25 ov

METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT

Metsien hoidon perusteet

Puulajit

Metsänhoidon toimenpiteet

Puuston mittaus ja arviointi

PUUNKORJUUN PERUSTAIDOT

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu

Manuaalinen puutavaran valmistus ja mittaus

Lähikuljetus

Puuraaka-aine

METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖHOIDON PERUSTAIDOT

Metsien monikäyttö

Ympäristön hoito

 

Koulutusohjelman pakolliset ammatilliset opinnot 55 ov

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

METSIEN HOITO

Metsän uudistaminen

Tuhot

Metsän kasvattaminen

Erikoispuiden kasvattaminen

PUUNKORJUU

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu

Puutavaran valmistus

Metsässä käytettävät koneet

Puunkorjuun erikoiskohteet

Energiapuun korjuu

Hakkuutyön laatu ja hinnoittelu

Metsurin ensiaputaidot

YMPÄRISTÖN HOITO

Lainsäädäntö ja ohjausjärjestelmät

Metsäluonnonhoito

Ympäristömetsien käsittely

Asiakaspalvelu

 

METSIEN MONIKÄYTÖN KOULUTUSOHJELMA

LUONNONTUNTEMUS

METSIEN MONIKÄYTTÖ

YMPÄRISTÖNHOITO JA LUONNONSUOJELU

ASIAKASPALVELU

 

Valinnaiset ammatilliset opinnot 10 ov

METSÄTALOUSYRITTÄMINEN

PUUN HYÖDYNTÄMINEN JA JALOSTAMINEN

METSÄNKULJETUSTAIDOT

ENERGIAPUUN KORJUU

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT, 25 ov

 

1. METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT


1.1 METSIEN HOIDON PERUSTEET

 

- Turpeinen, R. Turpeinen, V. 1981. Metsäalan perusoppi 10. Helsinki. Otava.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Haikonen, V. Vuokko, S. Meriluoto, M. 1999. Karhunruohosta Sudenmarjaan. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Kuusipalo, J. 1996. Suomen metsätyypit. Rauma. Kirjayhtymä.

- Laine, J. Vasander, H. 1990. Suotyypit. Hämeenlinna. Kirjayhtymä.

- Vasander, H. (toim) 1998. Suomen suot. Helsinki. Suoseura ry.

- Hämet-Ahti, L. Suominen, J. Ulvinen, T. (toim) 1998. Retkeilykasvio. Helsinki. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvismuseo.

- Lehto, J. Leikola, M. 1987. Käytännön metsätyypit. Rauma. Kirjayhtymä.

- Bendiksen, K. Eurola, S. Rönkä, A. 1992. Suokasviopas. Oulu. Oulun yliopisto.

- Hinneri, S., Hämet-Ahti, L., Kurtto, A. & Vuokko, S. 1995. Maarianheinä, mesimarja ja timotei. Suomen luonnonvaraisia kasveja. Otava. 

- Kellomäki, S. 1991. Metsäekologia. Joensuun yliopisto.

 

 

1.2 PUULAJIT

 

- Järvinen, L. Puulajit. 1996. Helsinki. Suomen metsäyhdistys.

- Holmåsen, I. 1991. Pohjolan puut ja pensaat. Suomentaja ja toimittaja Pentti Alanko. WSOY.

- Reinikainen, J. 1997. Lehtikuusi ja muut ulkomaiset havupuut. Metsälehti Kustannus.

- Hämet-Ahti, L. Suominen, J. Ulvinen, T. (toim) 1998. Retkeilykasvio. Helsinki. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvismuseo.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Keinänen, E. 1995. Pohjolan jalot puut. Kuopio. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

- Alanko, P. 1993. Puut ja pensaat. Tammi, Helsinki. 

 

1.3 METSÄNHOIDON TOIMENPITEET

 

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Tapion taskukirja. 1997. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Metsänhoito-ohjeet. 1997. Vantaa. Metsähallitus.


1.4 PUUSTON MITTAUS JA ARVIOINTI

 

- Auvinen, P. 1997. Metsän mittaus. Helsinki. Opetushallitus.

- Kangas, A. Päivinen, R. 2000. Metsän mittaus. Joensuu. Joensuun yliopisto.

- Kotanen, V-M. 1980. Metsäalan perusoppi. Helsinki. Otava.

- Bamberg, M. Hemmilä, T. Vettenranta, A. 2000. Metsäsuunnittelu. Helsinki. Opetushallitus.

 


2. PUUNKORJUUN PERUSTAIDOT

 

2.1 LEIMIKON JA PUUNKORJUUN SUUNNITTELU

 

- Tapion taskukirja. 1997. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Salakari, H. Heimonen, R. 1998. Koneellinen puunkorjuu. Helsinki. Metsälehti Kustannus. 

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Metsänomistajan puunkorjuu. 1989. Helsinki. Työtehoseura.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

 

 

2.2 MANUAALINEN PUUTAVARAN VALMISTUS

 

- Kuusijärvi, A. Ojatalo, J. 1990. Hakkuutekniikka. Helsinki. Edita.

- Metsänomistajan puunkorjuu. 1989. Helsinki. Työtehoseura.

 

 

2.3 LÄHIKULJETUS

 

- Hietala, T. 1991. Puutavaran metsäkuljetus. Helsinki.

 

 

2.4 PUURAAKA-AINE

 

- Rento, V. Selander, A. 1995. Puun rakenne (luentomoniste). P-K:n ammattikorkeakoulu.

- Lukkari, T. 1999. Puusta jalosteeksi. Helsinki. Metsäteollisuus.

- Keinänen, E. 1995. Pohjolan jalot puut. Kuopio. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

- Kärkkäinen, M. 1985. Puutiede. Sotkamo. Sallisen kustannus.

 


3. METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT


3.1 METSIEN MONIKÄYTTÖ

 

- Saastamoinen, O. 1983. Metsäalan perusoppi 8. Helsinki. Otava.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Tapion taskukirja. 1997. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

 

 

3.2 YMPÄRISTÖNHOITO

- Niskala, M-L. 2000. Metsätalouden säädökset 2000. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Korhonen, K-M. 1997. Metsätalouden ympäristöopas. Helsinki. Metsähallitus.

- Hallman, E. 1996. Alue-ekologinen suunnittelu. Vantaa. Metsähallitus.

- Antikainen, M.(1993): Metsämaiseman hoidon tutkimus. – Julkaisussa: Sulonen, S. & Kangas, J. (toim.): Näkökohtia metsien monikäyttöön. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 488. 
- Karjalainen, E. & Sievänen, T. (2001, toim.): Metsien maisemalliset arvot. - Teoksessa: Kangas, J. & Kokko, A. (2001, toim.): Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800, 2001, s. 161-200.
- Komulainen, M. (1995): Taajamametsien hoito. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Jyväskylä.
- Metsämaiseman hoito. - Metsätehon ja Tapion opas, 1998.
- Parkkari, A. (1998): Suomen Luonnonsuojeluliiton lähiluonto-ohjelma. Suomen Luonnonsuojeluliitto.
- Rihtniemi, A. (1995): Taajamametsien kasvustotilat ja metsäkuvatyypit. – Helsingin yliopiston Metsäekologian laitoksen julkaisuja 13. Vammala.

 

 

PAKOLLISET AMMATILLISET OPINNOT, 55 ov

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, (4-6)


4. METSIEN HOITO

 

4.1 METSÄN UUDISTAMINEN

 

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Tapion taskukirja. 1997. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Valtanen, J. 1998. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä. Metsäntutkimuslaitos. Helsinki

- Luoranen, J. 1999. Koivun paakkutaimien istutus kesällä. Metsäntutkimuslaitos. Helsinki 

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Metsäntutkimuslaitos, Metsälehti kustannus. Jyväskylä.

- Moilanen, M. Saksa, T. 1998. Alikasvokset metsänuudistamisessa. Metsäntutkimuslaitos. Helsinki.

- Valtanen, J., Tasanen, T. 1996. Männyn viljelytavan valinta. Metsäntutkimuslaitos. Muhos.

- Nygren, M. 1997. Monimuotoinen metsänuudistaminen: uudistamismenetelmien perustan tarkastelua. Metsäntutkimuslaitos. Vantaa.

 


4.2 TUHOT 

 

- Leena, J. 1988. Metsänterveysopas. Samerka.

- Lipponen, K. Juurikäävän kantotartunta ja sen torjunta ensiharvennusmetsiköissä. Julkaisusarja Folia Forestalia. Metsäntutkimuslaitos.

- Uotila, A. Kankaanhuhta, V. 1999. Metsätuhojen tunnistus ja torjunta. Helsinki. Metsälehti kustannus.4.3 METSÄN KASVATTAMINEN

 

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Helsinki. Metsälehti Kustannus.


4.4 ERIKOISPUIDEN KASVATTAMINEN

 

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.
- Koski, V. 1989. Metsäpuiden jalostus. Helsinki. Valtion painatuskeskus


5. PUUNKORJUU

 

5.1 LEIMIKON JA PUUNKORJUUN SUUNNITTELU

 

- Mielikäinen, K. Riikilä, M. 1997. Kannattava puuntuotanto. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

 

 

5.2 PUUTAVARAN VALMISTUS

 

- Kuusijärvi, A. Ojatalo, J. 1990. Hakkuutekniikka. Helsinki. Edita.

- Metsänomistajan puunkorjuu. 1989. Helsinki. Työtehoseura.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

 


5.3 METSÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT KONEET

 

- Salakari, H. Heimonen, R. 1998. Koneellinen puunkorjuu. Helsinki. Metsälehti Kustannus. 

- Konttinen, H. 1997. Metsäkoneiden maailmanhistoria. Helsinki. Otava

 

 

5.4 PUUNKORJUUN ERIKOISKOHTEET

 


5.5 ENERGIAPUUN KORJUU

 

- Altener tiedote 2. 1998. Energiapuun korjuumenetelmät. Jyväskylä. VTT Energia.

- Puhakka, A. Alakangas, E. Alanen,V-M....2001. Hakelämmitysopas. Joensuu. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

- Fredikson, T. Kuitto, P-J. Alakangas, E. 2000. Polttohakkeen tuotanto metsänuudistamisaloilla. Hyvinkää. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Alakangas, E. Sauranen, T. Vesisenaho, T. 1999. Hakkuutähteestä polttohakkeeksi koulutusmateriaali. Jyväskylä. VTT.

- Jäkälä, M. 2000. Metsäkoneyrittäjät energiapuun korjuussa. Vantaa. Metsäntutkimuslaitos.

 


5.6 HAKKUUTYÖN LAATU JA HINNOITTELU


5.7 METSURIN ENSIAPUTAIDOT

 

- Koskenvuo, K. 1999. Ensiapu. Helsinki. Suomen punainen risti


6. YMPÄRISTÖNHOITO

 

6.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

 

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 

- Savolainen, J. 1997. Metsälaki perusteluineen: lakikokoelma. Helsinki. Edita.

- Savolainen, J. 1997. Luonnonsuojelulaki perusteluineen: lakikokoelma. Helsinki. Edita.

 


6.2 METSÄLUONNONHOITO

 

- Meriluoto, M. 1998. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Tenhola, T. 1999. Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Wiiskanta, M. 2002. Metsälehden metsäkoulu. Helsinki. Metsälehti Kustannus.

- Hyvän metsänhoidon suositukset. 2001. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 

- Puunkorjuun ympäristönhoito. 1995. Metsäteho. Metsätehon julkaisusarja.

- Niskala, M-L. 2000. Metsätalouden säädökset 2000. Helsinki. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Korhonen, K-M. 1997. Metsätalouden ympäristöopas. Helsinki. Metsähallitus.

- Hallman, E. 1996. Alue-ekologinen suunnittelu. Vantaa. Metsähallitus.

 

 

6.3 YMPÄRISTÖMETSIEN KÄSITTELY

 

- Karjalainen, E. & Sievänen, T. (2001, toim.): Metsien maisemalliset arvot. - Teoksessa: Kangas, J. & Kokko, A. (2001, toim.): Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800, 2001, s. 161-200.
- Komulainen, M. (1995): Taajamametsien hoito. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Jyväskylä.
- Metsämaiseman hoito. - Metsätehon ja Tapion opas, 1998.
- Rihtniemi, A. (1995): Taajamametsien kasvustotilat ja metsäkuvatyypit. – Helsingin yliopiston Metsäekologian laitoksen julkaisuja 13. Vammala.


6.4 ASIAKASPALVELU

 

 

METSIEN MONIKÄYTÖN KOULUTUSOHJELMA, (17-20)

 

17. LUONNONTUNTEMUS

18. METSIEN MONIKÄYTTÖ


19. YMPÄRISTÖNHOITO JA LUONNONSUOJELU

 

20. ASIAKASPALVELU

 

 

VALINNAISET AMMATILLISET OPINNOT 10 ov

 

METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA (21-29)

METSIEN MONIKÄYTÖN KOULUTUSOHJELMA, (21-29)

 

21. METSÄTALOUSYRITTÄMINEN

 

- Kottila, M-R. Yrittäminen kannattaa : käsikirja maaseudun yrittäjille. 

 

 

22. PUUN HYÖDYNTÄMINEN JA JALOSTAMINEN

 

- Verkasalo, E. Paukkonen, K. 1999. Koivun ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet sahauksessa ja jatkojalostuksessa Suomessa. Helsinki. Metsäntutkimuslaitos.

 


23. METSÄNKULJETUSTAIDOT

 

- Hietala, T. 1991. Puutavaran metsäkuljetus. Helsinki.


24. ENERGIAPUUNKORJUU

 

- Altener tiedote 2. 1998. Energiapuun korjuumenetelmät. Jyväskylä. VTT Energia.

- Puhakka, A. Alakangas, E. Alanen,V-M....2001. Hakelämmitysopas. Joensuu. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

- Fredikson, T. Kuitto, P-J. Alakangas, E. 2000. Polttohakkeen tuotanto metsänuudistamisaloilla. Hyvinkää. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

- Alakangas, E. Sauranen, T. Vesisenaho, T. 1999. Hakkuutähteestä polttohakkeeksi koulutusmateriaali. Jyväskylä. VTT.

- Jäkälä, M. 2000. Metsäkoneyrittäjät energiapuun korjuussa. Vantaa. Metsäntutkimuslaitos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkuun