PUURAAKA-AINE 5, tehtävät 1-10

Puun tiheys

Tiheydellä tarkoitetaan massaa tilavuusyksikköä kohti. Puu voi olla yhtenäisenä palana tai koostua osasista kuten hake tai sahanpuru, on määriteltävä kaksi tilavuuskäsitettä. Nämä käsitteet ovat: irtotilavuus ja kiintotilavuus.

1. Irtotilavuudella mitataan?

sahapuuta
kuitupuuta
haketta

2. Kiintotilavuudella mitataan?

sahanpurua
sahapuuta 
haketta

Puun ainestilavuudella tarkoitetaan puun soluseinämien tilavuutta. Tähän tilavuuteen ei lasketa soluonteloiden tilavuutta.

3. Kumman vaihtoehdon tiheys on suurempi?

yksinomaan soluseinämän tiheys (ainestiheys)
soluseinämän ja soluontelon yhteinen tiheys

 

Puu on hygroskooppista eli puu imee vettä (myöskin ilmasta ). Puun tiheyden mittaamisen onnistumiseksi on tiedettävä missä kosteustilassa laskutoimitukset on tehty. 
Tiheys ilmoitetaan mm. kuivatiheys, ilmakuivatiheys ja tuoretiheys.

4. Puun massa ja tilavuus on mitattu absoluuttisen kuivana?

kuivatiheys
ilmakuivatiheys
tuoretiheys

 

Esim. iäkkään männyn ja iäkkään kuusen vaalea ulko-osa voidaan jakaa fysiologisen toiminnan kannalta ulompaan johtosolukkovyöhykkeeseen ja sisempään varastosolukkovyöhykkeeseen.


5. Puun massa ja tilavuus on mitattu puun kosteussuhteen ollessa 12% ?

tuoretiheys
kuivatiheys
ilmakuivatiheys 

6. Puun massa ja tilavuus on mitattu tuoreena?

ilmakuivatiheys
tuoretiheys
kuivatiheys

 

7. Erään tutkimuksen mukaan järeiden koivunoksien tuoretiheys voi olla yli 1000 kg/m3. Pysyvätkö nämä oksat veden pinnalla?

kyllä
ei

8. Kasvupaikkatyypeillä on vaikutusta puun tiheyteen. VT – kankaalla puuaine on tiheämpää kuin paremmilla metsätyypeillä?

kyllä
ei

 

9. Aikaisemmin kun puiden kaukokuljetusmuoto oli pääsääntöisesti uitto, koivut kaadettiin ns. rasiin.  Rasiin kaadon tarkoituksena oli?

oksien karsiminen välittömästi ja puut kuivuivat kesän (saatiin vastoja) sekä uitto
puiden kuivattaminen oksineen ja sen jälkeen karsiminen (ei saatu vastoja) sekä uitto
tuohen irrottaminen jonka jälkeen puut kuivuivat nopeasti sekä uitto

 

10. Puun tiheydellä on merkitystä kaukokuljetukseen? 

kyllä
ei

 

Vastaukset