MITÄ TYÖ ON

Ihmisellä on oikeus tehdä työtä. Hänellä on myös velvollisuus tehdä työtä, jos hänellä ei ole rahaa maksaa itse ruoasta, asumisesta jne.

Työntekijä tekee työtä. Työnantaja antaa työntekijälle työtä ja maksaa palkkaa. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän sopimus työajasta, palkasta jne. Kun työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen, heillä on työsuhde.
Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus. Eri ammattialoilla on omat työehtosopimukset. Työnantajaliitot ja työntekijöiden ammattiliitot tekevät eri ammattialojen työehtosopimukset. Työehtosopimuksessa liitot sopivat eri ammattien tärkeistä asioista, esimerkiksi palkoista ja työajoista. Työnantajan ja työntekijän täytyy tehdä työsopimus työehtosopimuksen mukaan. Työnantaja ei saa esimerkiksi maksaa huonompaa palkkaa kuin mitä työehtosopimuksessa lukee.
Työyhteisö tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat työssä samassa työpaikassa. Joskus työyhteisössä ei ole hyvä tehdä työtä. Työtä voi olla liian paljon. Silloin ihmiset väsyvät työhön. Nykyisin Suomessa on paljon työuupumusta. Joskus työtä on vähän ja työntekijät pelkäävät, että työ loppuu. Joskus työntekijät tuntevat, että työpaikalla kaikki eivät ole tasa-arvoisia.
Suomalainen yhteiskunta arvostaa työntekoa. Aikuinen ihminen on työssä noin puolet ajasta, jonka hän on valveilla. Kun ihminen on työssä, hän tutustuu uusiin ihmisiin, oppii uusia asioita ja tuntee, että hän on tarpeellinen. Ihmiset ajattelevat työstä eri tavalla. Toiset ihmiset ajattelevat, että työ on mielenkiintoista. He saavat työstä iloa elämään. Toiset ajattelevat, että työtä täytyy tehdä vain siksi, että saa rahaa. Heille työ ei ole tärkeä asia.

Nykyisin on paljon työttömiä ihmisiä. Monet työttömät tuntevat, että he ovat vieraantuneet yhteiskunnasta, kun he ovat pitkän aikaa ilman työtä.

Keskustelkaa, mitä suomalaiset sanalaskut kertovat työnteosta.

Suomalaisia sananlaskuja työstä:

Ahkeruus kovankin onnen voittaa.
Ei makaavan kissan suuhun hiiri tule.
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.
Hiki laiskan syödessä, vilu työtä tehdessä.
Työ tekijäänsä kiittää.
Kukaan ei ole seppä syntyessään.
Ei tekevältä työ lopu.
Lopussa kiitos seisoo.

Sanasto:
 1. oikeus (laki sanoo, että saa tehdä jotakin)
 2. velvollisuus (laki sanoo, että täytyy tehdä jotakin)
 3. asuminen (asua jossakin)
 4. työntekijä (ihminen, joka tekee työtä)
 5. työnantaja (se, joka antaa työtä)
 6. palkka, ansio (raha, jonka saa työnteosta)
 7. työsopimus (paperi, jonka työnantaja ja työntekijä kirjoittavat palkasta, työajasta jne.)
 8. työsuhde (kun työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen, heillä on työsuhde)
 9. työehtosopimus (työnantajaliittojen ja ammattiliittojen sopimus palkasta, työajasta eri ammateissa)
 10. ammattiala (esimerkiksi ravintola-ala, hoitoala jne.)
 11. sopia, tehdä sopimus
 12. tärkeä, tarpeellinen <-> turha, tarpeeton
 13. työyhteisö (työpaikan ihmiset)
 1. nykyisin, nykyään, tänä päivänä
 2. työuupumus, stressi, burn out
 3. tuntea, kokea
 4. tasa-arvoinen, tasavertainen, samanarvoinen
 5. yhteiskunta (valtio ja siellä asuvat ihmiset)
 6. arvostaa, kunnioittaa
 7. aikuinen (täysi-ikäinen, yli 18-vuotias) <-> lapsi
 8. olla valveilla <-> nukkua
 9. tarpeellinen, tärkeä <-> tarpeeton
 10. eri tavalla <-> samalla tavalla, samoin
 11. mielenkiintoinen, kiinnostava
 12. ilo <-> suru
 13. työtön (ihminen, joka ei ole työssä)
 14. olla vieraantunut, olla syrjäytynyt (ihminen, joka tuntee, että hän ei ole yhteiskunnan jäsen)
 15. pitkän aikaa, kauan

Työtä voi olla monenlaista


1. palkkatyö eli ansiotyö

Kun ihminen saa palkkaa työstä, hän tekee palkkatyötä. Palkkatyötä voi olla monenlaista:

Vakinainen työ: Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä eivät sovi, milloin työ loppuu. Työ on jatkuvaa.

Määräaikainen työ: Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat, että työtä on esim. 1.3.2009 - 31.12.2009. Työsopimuksessa on tarkka aika, milloin työsuhde alkaa ja loppuu.

Kokopäivätyö: Työntekijä tekee työtä koko päivän. Työtä on normaalisti 8 tuntia päivässä ja
40 tuntia viikossa.

Osa-aikatyö : Työtä on vain esimerkiksi 4 tuntia päivässä tai 20 tuntia viikossa. Esimerkiksi myyjät tekevät paljon osa-aikatyötä. Palkka on silloin pienempi.

Pätkätyö: Työ on lyhytaikaista, esimerkiksi 2 päivää viikossa tai kesällä 1 kuukausi. Pätkätyötä on paljon esimerkiksi ravintola- ja rakennusalalla.

Etätyö : Työntekijä ei tee työtä työpaikalla. Hän voi tehdä työtä esimerkiksi kotona tietokoneella. Työntekijä voi itse päättää, mihin aikaan tekee työtä. Hän voi tehdä työtä esimerkiksi illalla tai viikonloppuna.

Freelancer: Työntekijällä ei ole yhtä työnantajaa, vaan työntekijä sopii työstä eri työnantajien kanssa. Freelancer-työtä tekevät esimerkiksi monet toimittajat ja tulkit.

Pimeä työ: Työntekijä ei maksa veroa palkasta eikä työnantaja maksa työntekijästä esimerkiksi eläkemaksuja. Työnantaja ja työntekijä eivät tee työsopimusta. Pimeä työ on laitonta työtä. Työntekijä ja työnantaja tekevät silloin rikoksen.


2. Kotityö
Moni tekee työtä kotona. Työ voi olla esimerkiksi käsityötä tai vihannesten ja kukkien kasvattamista. Jos äiti tai isä hoitaa kotona lapsia, hän on kotiäiti tai koti-isä. Hän ei saa työstä palkkaa. Jos lapsi on alle 3-vuotias, voi äiti tai isä saada kotihoidontukea.


3. Talkootyö
Talkootyöstä ei saa palkkaa. Talkootyötä on esimerkiksi se, että kerrostalon asukkaat tekevät pihatyöt yhdessä. Talkootyötä voi olla myös se, että ystävät tulevat ja auttavat rakentamaan kesämökin. Silloin kesämökin omistaja yleensä ostaa talkoolaisille ruokaa ja juomaa, mutta hän ei maksa palkkaa.

4. Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyötä on vapaaehtoinen työ ilman palkkaa. Vapaaehtoistyötä voi tehdä esimerkiksi järjestössä. Järjestöjä ovat esimerkiksi SPR (Suomen Punainen Risti) ja MLL (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Vapaaehtoistyössä ihmiset yleensä auttavat muita ihmisiä. Vapaaehtoinen työntekijä voi esimerkiksi auttaa yksinäistä vanhusta tai vammaista kotityössä. Vapaaehtoistyö voi olla myös sitä, että on tukihenkilönä esimerkiksi nuorelle ihmiselle, jolla on ongelmia. Vapaaehtoistyötä voi kysyä esimerkiksi seurakunnalta, SPR:ltä, MLL:ltä.

5. Suojatyö
Jos ihmisellä on vamma tai sairaus, hän ei ehkä voi tehdä työtä tavallisessa työpaikassa. Silloin hän voi käydä työssä suojatyöpaikassa. Työn määrä, työnteon nopeus jne. eivät ole tärkeitä asioita suojatyöpaikassa. Tärkeää on, että ihminen voi tehdä työtä omalla tavalla. Työt ovat usein metalli-, puu- ja ompelutöitä.

Ura- ja työelämätietoutta
 

Sanasto:
 1. monenlaista (monta erilaista) <-> yhdenlaista
 2. palkkatyö, ansiotyö (työ, josta saa palkkaa)
 3. vakituinen, pysyvä, jatkuva
 4. määräaikainen (työsopimuksessa on tarkka aika, milloin työ alkaa ja loppuu)
 5. kokopäivätyö (työpäivä normaalisti 8 h)
 6. osa-aikatyö (työpäivä on lyhyt, esimerkiksi 4 h)
 7. pätkätyö, tilapäinen työ, väliaikainen työ (lyhytaikainen työsuhde; työtä on vähän aikaa kerrallaan)
 8. lyhytaikainen (kestää vähän aikaa)
 9. rakennusala (ammatit, joissa työntekijät tekevät taloja, esimerkiksi rakennusmies, kirvesmies)
 10. etätyö (työntekijä tekee työtä muualla kuin työpaikalla)
 11. Freelancer (työntekijällä on monta työnantajaa)
 12. toimittaja, reportteri
 13. tulkki (puheen kääntäjä; esimerkiksi kääntää puhetta suomesta venäjään)
 14. pimeä työ, laiton työ
 15. eläke (raha, jonka esimerkiksi vanha ihminen saa, kun ei ole työssä)
 16. eläkemaksu (raha, jonka työnantaja maksaa työntekijän eläkettä varten)
 17. laiton <-> laillinen
 18. vero (raha, joka täytyy maksaa valtiolle)
 1. rikos (laiton teko)
 2. käsityö (esimerkiksi, kun äiti tekee vaatteita kotona lapsille)
 3. vihannes (esimerkiksi salaatti)
 4. kasvattaa (panna maahan esimerkiksi salaattia tai kukkia ja hoitaa niitä)
 5. kotihoidontuki (raha, jonka valtio maksaa, kun äiti tai isä hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona)
 6. talkootyö (monta ihmistä tekee työtä ilman palkkaa esimerkiksi ystävälle)
 7. pihatyö (siivota piha, kastella kukat jne.)
 8. rakentaa, tehdä talo
 9. omistaja (ihminen, jonka oma jokin on; esimerkiksi auton omistaja)
 10. talkoolainen (ihminen, joka tekee talkootyötä)
 11. vapaaehtoistyö (yleensä työ, jossa auttaa muita ihmisiä, mutta ei saa palkkaa)
 12. vapaaehtoinen <-> pakollinen
 13. järjestö (tietyn ryhmän organisaatio)
 14. yksinäinen (elää yksin)
 15. vammainen, invalidi (ihminen, jolla on jokin fyysinen vamma)
 16. seurakunta (kirkon ihmiset; esimerkiksi luterilainen tai ortodoksinen seurakunta)
 17. suojatyö (työ, jota tekee esimerkiksi invalidi)
 18. vamma, invaliditeetti
 19. määrä (kuinka paljon jotakin on)
 20. nopeus <-> hitaus

Tehtävät