Metsikön uudistaminen

Maanmuokkaus

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanmuokkaus on lähes aina perusteltua metsikön uudistamisen yhteydessä, ainoastaan vain karuimmilla kasvupaikoilla ja kosteissa korvissa sekä lehdoissa voidaan maanmuokkaus jättää tekemättä.

 

Maanpinnan käsittelyn avulla vaikutetaan uudistamisen onnistumisen perusedellytyksiin, joita ovat maaperän sopiva -vesitalous, -ilmavuus, -lämpötila ja –ravinteisuus. Maanpinnan muokkauksella on ratkaiseva merkitys myös luontaisesti syntyvien taimien määrään. Maanmuokkauksessa on vältettävä ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista vesistöihin. Vesistöjen rannoille jätetään muokkaamaton suojavyöhyke. 

 

Muokkausvaihtoehdot: 

Äestys sopii parhaiten männyn uudistusaloille sekä kuusen viljelyaloille tuoreilla kankailla. Äestys ei sovellu reheville ja vedenvaivaamille maille. Äestäessä kivennäismaata tulee esille humuksen alta. Tavoiteltava muokkauksen maksimisyvyys on 10 cm. Äestys tehdään metsätraktoriin liitettävillä muokkauslautasilla. Äestyskoneeseen liitettävällä kylvölaitteella voidaan tarvittaessa levittää myös siemenet. Samoin heinäntorjunta-aineen levittäminen muokkauksen yhteydessä on mahdollista.
  Kuvia äestyskoneesta

Äestys voidaan nykytekniikalla yhdistää myös energiapuun korjuuketjuun. Yhdistelmäkone, jolla korjataan hakkuutähteet ja äestetään viljelysmaa samanaikaisesti soveltuu erityisesti männyn uudistamisalueille sekä keskikarkeille tuoreiden kankaiden kuusen viljelyaloille.
  Kuvia yhdistelmäkoneesta


Kaivurilaikutus soveltuu parhaiten tuoreen kankaan kuusen uudistusaloille. Laikutus sopii kivikoille, rinnemaille sekä maisemallisesti aroille kohteille. Laikutus ei sovellu vedenvaivaamille maille. Laikutuksessa humus poistetaan kivennäismaan pintaa myöten, turhan syviä laikkuja on syytä välttää. Kaivurilaikutus voidaan tehdä heti hakkuun jälkeen, koska hakkuutähteet eivät vaikuta muokkaustulokseen läheskään niin paljon kuin äestyksessä. Kaivurilaikutukseen on kehitelty kaksipuoleinen kauha, jonka avulla laikutusnopeus nopeutuu noin 30% normaaliin kaivurilaikutukseen verrattuna. Tämä "Täsmä-äes" liitetään normaaliin tela-alustaiseen kaivinkoneeseen.
Kuvia kaivurilaikutuksesta

Kuvia Täsmä-äkeestä

Kuvia Naarva-laikkurista

 

Laikutusta voidaan tehdä myös metsätraktorin perään kytkettävällä laikkurilla. Laitetta vedetään metsätraktorilla pitkin uudistusalaa, jolloin ei voida tehdä niin yksilöityä jälkeä kuin kaivurilaikutuksessa kauhalla kaapimalla.

  Kuvia laikkurista

 

Mätästys jaetaan kolmeen eri menetelmään, joita ovat ojitusmätästys, laikkumätästys ja kääntömätästys. 


Ojitusmätästyksessä kaivetaan matala vako (oja), joka siirretään laakeisiin 20-30 cm korkeisiin mättäisiin. Mättäitä ei tiivistetä. Kyseinen muokkausmenetelmä soveltuu parhaiten veden vaivaamiin soistuvien kankaiden ja turvemaiden muokkaukseen.

Laikkumätästyksessä pintamaata vedetään pitkiksi 10-20 cm:n paksuisiksi kohoumiksi. Varsinaisia ojia ei kaiveta. Mättäät tiivistetään. Laikkumätästys ei sovellu turvealueille, vastaavasti se soveltuu kuusen ja koivun viljelyalueille kivennäismailla.

Kääntömätästyksessä kivennäismaa käännetään mättääksi samaan kuoppaan, josta maa on otettu, jolloin humus jää kuopan pohjalle. Menetelmä soveltuu männyn turvemaa viljelyalueille sekä kuusen ja koivun istutusalueille, jotka eivät kärsi vedestä.


Videot:

Video 

64 kb/s

128 kb/s

256 kb/s +512 kb

Äestys 

-->

-->

--> -->

Kaivurilaikutus

-->

-->

--> -->
Täsmä-äes  --> --> --> -->
Täsmä-äes 2 --> --> --> -->

Yhdistelmäkone (äestys+haakkuutäht.korjuu.)

-->

-->

--> -->

 

Internet:

Maanmuokkaus / Metsävastaa - http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=5471

 

Maanmuokkaus / Farmit - http://www.farmit.net/page.asp?_item_id=284

 

TTS Forest Oy - http://www.ttsforest.fi/

 

Pentin Paja Oy - http://www.kolumbus.fi/pentin.paja/

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |