Metsäekologia

Metsäekologian perusteet 1

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsä on esimerkki ekosysteemistä. Ekosysteemi on tietyssä paikassa oleva luonnon järjestelmä, johon kuuluvat sekä elollinen luonto (kasvit, eläimet, sienet ja mikrobit) että eloton luonto (maaperä, ilmasto). Metsäekosysteemistä voidaan erottaa useita ’alasysteemejä’, esim. metsämaan ekosysteemi. Eläimet, kasvit, sienet ja mikrobit ovat ekosysteemissä toiminnallisen asemansa mukaan joko:

1. Tuottajia (vihreät kasvit ja eräät mikrobit). Tuottajat ovat eliöitä, jotka pystyvät itse valmistamaan tarvitsemansa ravinnon eri raaka-aineista eli ne ovat omavaraisia. Tätä nimitetään ekosysteemin perustuotannoksi. Tärkein perustuotannon muoto on yhteyttäminen eli fotosynteesi, johon ainoastaan vihreät kasvit ja eräät mikrobit kykenevät. 

2. Kuluttajia (eläimet, osa sienistä). Kuluttajat ovat toisenvaraisia eliöitä - eli ne eivät kykene itse valmistamaan ravintoaan, vaan käyttävät ravintonaan toisia eliöitä. Kuluttajat voidaan jaotella kasvinsyöjiin, lihansyöjiin (= pedot) ja loisiin (esim. mesisieni). 

3. Hajottajia (pääosa sienistä ja mikrobeista, osa eläimistä). Myös hajottajat ovat toisenvaraisia eliöitä. Niille on ominaista kyky hajottaa kuollutta eloperäistä materiaalia ja käyttää sitä ravinnokseen. Hajottajien merkitys metsän ravinnekierrossa on keskeinen, sillä ilman niitä kuolleen eloperäisen materiaalin sisältämät ravinteet jäisivät käyttämättä. Hajottajia ovat esimerkiksi lierot ja useat sienilajeistamme. Metsäekosysteemissä tärkein hajotettava materiaali on lehti- ja neulaskarike sekä kuolleet puut. 

Sienten merkitys metsäekosysteemissä on muutenkin elintärkeä, sillä useat tavalliset sienilajimme muodostavat puiden ja muiden kasvien juuristoon sienijuuria. Nämä parantavat merkittävästi puiden veden ja ravinnon ottoa ja siten puuston kasvua. Voidaankin sanoa että sienijuuri on suorastaan elinehto lähes kaikille kasveillemme !

Tietoa suomalaisista puulajeista: 

http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=394 

 

Metsäekosysteemissä vallitsevia tuottajia ovat puut. Muita tuottajia ovat esimerkiksi ruohot, heinät, sammalet ja jäkälät. Kuolleella elollisella materiaalilla, kuten esim. karikkeella ja lahopuulla elää hyvin monilukuinen joukko hajottajalajeja ja niiden saalistajia. Tämän vuoksi lahopuulla on tärkeä merkitys sekä metsän ravinnekierrossa että biologisen monimuotoisuuden kannalta. 

Metsäekosysteemi


Kun jonkin alueen ekosysteemistä tarkastellaan pelkästään elollista luontoa, puhutaan eliöyhteisöstä. Näitä ovat esimerkiksi mäntymetsän eliöyhteisö, joka käsittää tällöin kaiken elollisen luonnon mäntymetsässä. Toisaalta voidaan puhua vain tietystä lajiryhmästä, kuten esimerkiksi lehdon lintulajien muodostamasta eliöyhteisöstä tai suon kasvilajien yhteisöstä.

Eliöyhteisöt muodostuvat puolestaan populaatioista. Populaatio on jonkun yksittäisen eliölajin tietyllä alueella elävä yksilöjoukko, joka pystyy lisääntymään keskenään. Samaan populaatioon kuuluvat yksilöt elävät siis samalla alueella ja kuuluvat aina samaan lajiin. Esimerkkejä populaatioista voisivat olla vaikkapa tietyn metsikön mäntypopulaatio tai talitiaispopulaatio.

Jatka tästä kohtaan Metsäekologian perusteet 2 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |