MAISEMANHOITO

Maisemanhoito

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsät ovat lähes koko Suomessa tärkein maisemaelementti, ja metsätalous onkin maassamme yksi maisemiin eniten vaikuttavista tekijöistä. Usein ihmiset arvioivat metsätaloustoimintaa juuri maisemavaikutusten perusteella. Maiseman voivat kaikki nähdä ja sen perusteella he muodostavat mielikuvaansa ja mielipiteitä metsästä sekä metsätaloudesta. Esimerkiksi laaja avohakkuu vaaran laella näkyy kauas ja raju maanmuokkaus koetaan negatiiviseksi nimenomaan sen maisemavaikutuksen takia. Maisema-asiat tulisikin aina huomioida metsätaloudessa. 

Tämä materiaali käsittelee maisemanhoitoa ensisijaisesti metsätalouden näkökulmasta, mutta mukana on myös luonto- ja ympäristöalan sekä maatalousalan opiskelijoille suunnattua materiaalia.

 

Voit lukea/tallentaa maisemanhoidon materiaalin (3550 kt) 

pdf-muodossa tästä.


Lähteinä on käytetty seuraavia teoksia:
- Antikainen, M.(1993): Metsämaiseman hoidon tutkimus. – Julkaisussa: Sulonen, S. & Kangas, J. (toim.): Näkökohtia metsien monikäyttöön. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 488. 
- Karjalainen, E. & Sievänen, T. (2001, toim.): Metsien maisemalliset arvot. - Teoksessa: Kangas, J. & Kokko, A. (2001, toim.): Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800, 2001, s. 161-200.
- Komulainen, M. (1995): Taajamametsien hoito. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Jyväskylä.
- Metsämaiseman hoito. - Metsätehon ja Tapion opas, 1998.
- Parkkari, A. (1998): Suomen Luonnonsuojeluliiton lähiluonto-ohjelma. Suomen Luonnonsuojeluliitto.
- Rihtniemi, A. (1995): Taajamametsien kasvustotilat ja metsäkuvatyypit. – Helsingin yliopiston Metsäekologian laitoksen julkaisuja 13. Vammala.

jatka tästä kohtaan Mikä on maisema ?

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |