METSÄLÖN TALOUS

Metsätalouden kannattavuuden perusteita

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omistajan näkökulma ja tavoitteet

Metsätalouden kannattavuuden arvioinnin erityispiirteitä

Metsän merkitys aktiivimaatilojen toiminnassa

Tehtävä 1, tehtävä 2


Omistajan näkökulma ja tavoitteet

 

Metsänomistajien metsätaloudelleen asettamat tavoitteet vaihtelevat paljon, eivätkä ne ole omistajalleenkaan aina kovin selkeästi hahmottuneita. Osasyynä on varmasti se, että metsä saadaan useimmiten perintönä, ei aktiivisen sijoitustoiminnan tuloksena. Aktiivisessa pääomien sijoittamisessa vaihtoehtoisiin kohteisiin (esim. osakkeet, joukkovelkakirjat, asunnot, talletukset, vakuutukset) korostuu päätöksenteossa taloudellisen riskin ja tuoton arviointi. 
Kyselytutkimusten perusteella suurin osa yksityismetsänomistajista pitää edelleen metsänomistuksensa tärkeimpinä tavoitteina metsätaloudesta saatavia tuloja ja metsäomaisuuden tuomaa taloudellista turvallisuutta. Tämä tulos ei kuitenkaan kerro sitä, miten aktiivisesti metsänomistajat seuraavat metsälönsä taloutta ja ottavat päätöksenteossa huomioon taloudelliset tekijät. 
Metsäntutkimuslaitoksen aiheesta tekemän laajan metsänomistajakyselyn perusteella metsänomistajat voidaan luokitella metsällisten tavoitteidensa (~sijoituskäyttäytyminen) mukaan seuraavasti:

1) Metsästä elävät, käyttäjät:
- Usein asuvat tilalla ja harjoittavat myös maataloutta
- Metsä on tärkeä hakkuu- ja työtulojen lähde
- Kestävät hakkuumahdollisuudet käytetään tarkasti hyödyksi
- Metsäpääoman tuottovaatimus lähellä puuston kestävää tuottokykyä, 3-4 %

2) Säästäjät:
- Arvostavat metsän tuomaa taloudellista turvallisuutta
- Ovat keskimääräistä vanhempia ja koulutetumpia sekä asuvat usein tilan ulkopuolella
- Puuta myydään harvoin, mutta paljon kerralla
- Hyväksyy metsäpääomalle 1-2 % tuottovaatimuksen

3) Virkistyskäyttäjät:
- Korostavat metsien aineettomia hyötyjä ja myyvät puuta muita vähemmän
- Tilat ovat keskimääräistä pienempiä
- Metsäpääoman tuottovaatimus samaa tasoa kuin säästäjillä
- Totaalisuojelijoita ryhmässä on n. 2 %

4) Monitavoitteiset:
- Sekä aineelliset että aineettomat tavoitteet ovat tärkeitä
- Metsäpääoman tuottovaatimus metsästä elävien tasolla

5) Kuluttajametsänomistajat:
- Käyttää tilansa kaikki hakkuumahdollisuudet välittömästi
- Pitkäjänteiset ja kustannuksia aiheuttavat metsänhoitotyöt eivät kiinnosta
- Hakatun metsätilan myynti ei ole ”henkinen ongelma”
- Metsäpääoman tuottovaatimus voi olla kulutuskeskeisen ajattelutavan takia korkeampi, mihin kestävässä metsätaloudessa on yleensä mahdollistan päästä, eli yli 4 %

Edellä olevaa ryhmittelyä ei pidä ottaa liian ”vakavasti”, mutta se antaa kuitenkin jonkinlaisen yleiskuvan suomalaisten yksityismetsänomistajien metsälleen asettamista tavoitteista ja heidän arvomaailmastaan. Yksityismetsänomistajien tavoitteiden erilaisuus on huomioitava erityisesti metsätalouden suosituksissa ja niihin perustuvassa neuvonnassa, myös taloudellisia asioita tarkasteltaessa. Kaavamaisella toimintatavalla on vaara joutua ”törmäyskurssille”.

Tehtävä 1: 
- Miten todelliselta em. metsänomistajien ryhmittely tuntuu sinusta oman elinympäristösi tarkastelun perusteella? Voitko mielessäsi sijoittaa tuntemiasi yksityismetsänomistajia selkeästi em. ryhmiin? 
- Miten arvioit metsänomistajien tavoitteiden muuttuvan tulevaisuudessa muun yhteiskunnan muutoksen ohessa?
- Jos olet metsänomistaja (tai tulossa sellaiseksi), niin mitä ovat omat metsätaloudelle ja metsänomistukselle asettamasi tavoitteet?

 

 

Metsätalouden kannattavuuden arvioinnin erityispiirteitä

takaisin

 

Metsätalouden harjoittaminen taloudellisena toimintana edellyttää sen kannattavuuden seurantaa. Seurannassa pätevät pääsääntöisesti samat talouden lainalaisuudet kuin muussakin elinkeinotoiminnassa.
Kuitenkin metsätalouden taloudelliseen suunnitteluun ja myös kannattavuuden arviointiin vaikuttavat mm. seuraavat huomioon otettavat erityispiirteet:


1) Puuntuotannon pitkä aikajänne:
- Metsikön kiertoaika n. 50 – 100 v (uudistaminen – päätehakkuu)
- Omistajan sitoutuminen pitkävaikutteisiin toimenpiteisiin –> työ ja kustannukset nyt, tulos vuosien ja vuosikymmenien päästä tulevaisuudessa
- Metsätalouden sijoitusten kannattavuuden arviointia hankaloittaa tuottojen pitkä odotusaika. Hakatulle alueelle perustettavasta uudesta puusukupolvesta aletaan saadaan tuloja vasta ensiharvennuksessa n. 20-35 vuoden kuluttua ja suurimman kertatulon tuova päätehakkuun seuraa 50-100 vuoden kuluttua uudistamisesta.


2) Tulojen ja menojen kohdentaminen:
- Esim. hakkuutulojen ja hoitotöiden kustannusten kohdentaminen vuositasolla -> kannattavuuden voimakas vaihtelu vuosittain -> tilatasolla järkevä ”tilikauden” pituus
- Onko esim. uudistamisen kustannus uusinvestointi, jolle tulee saada vaadittu korkotuotto, vai onko se sitä edeltävän päätehakkuun kustannus? 
   * Metsälaki edellyttää hakatun metsän uudistamista -> uudistaminen on päätehakkuun kustannus

   * Eri uudistamisvaihtoehtojen kannattavuutta vertailtaessa uudistamiskustannusta voidaan pitää investointina, jolle on laskettava tuottovaatimus halutulla korkokannalla


3) Hakkuusäästön arvostaminen (kestävä hakkuumahdollisuus – toteutuneet hakkuut):
- Hakkuusäästö talouden tarkastelujaksolla huomioon omaisuuden lisäyksenä, ei tuloslaskelmassa, koska puulle syntyy arvo vasta puukaupan tai kiinteistökaupan yhteydessä


4) Oman työn arvon käsittely:
- Hinnoittelu vieraalla teetetyn vaihtoehdon perusteella?
- Osin tai kokonaan harrastus –> vai suoranaiset kulut huomioon?


5) Puuntuotantoon sitoutuu huomattavasti pääomaa, jonka markkina-arvon määritys vaikeaa:
- Suurelle sidotulle pääomalle tulisi saada riittävä tuotto verrattuna muihin mahdollisiin sijoituskohteisiin
- Metsään sidotun pääoman tuottoa laskettaessa tarvitaan pääoman määrä kohtuullisen tarkasti
- Yksittäisen metsäkiinteistön todellisen markkina-arvon määritys esim. kauppahintatilastojen perusteella epävarmaa


6) Yksityisomistus pirstoutunut, tilakoko pienehkö:
- Merkitys omistajalleen usein lähinnä sivutuloina -> vaikuttaa motiiviin metsälön suunnitelmalliseen hoitoon
- Neuvonnan merkitys metsän käsittelyssä korostuu


7) Metsänomistajan muu talous ja elämäntilanne:
- Esim. puukauppatulon käyttötarkoitus (sijoitus muualle, velan maksu, investoinnin rahoitus…) voi ratkaista puukaupan tekemisen


8) Metsien monikäyttöarvot: 
- Vaikutus omistajien taloudelliseen käyttäytymiseen 
- Monikäyttöarvojen taloudellinen arvottaminen

 

 

Metsän merkitys aktiivimaatilojen toiminnassa

takaisin


Ennen, ja joskus vielä nykyisinkin, puhuttiin metsästä maatilalla pääasiassa ”pankkina” ja kotitarvepuun lähteenä. Metsärahan merkitys korostui erityisesti maatilan investointien rahoituksessa ja myös luottojen vakuutena. 
Tämän päivän toimivilla maatiloilla metsän taloudellinen merkitys vaihtelee kovasti sekä tilojen että myös alueiden välillä. Merkitys tilojen taloudessa ja toiminnassa korostuu Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja myös Kainuussa. Tilakohtaiseen merkityksen pohdinnassa tulee tarkastella ainakin seuraavia tekijöitä:

1) Metsätulojen osuus tilan brutto- ja nettotuloista sekä työpanoksen käytöstä ja arvosta:
- Tilastoihin ja tutkimuksiin perustuvaa aineistoa on jonkin verran (esim. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy)
- Tilakohtaista täsmällistä seurantatietoa on ilmeisesti varsin harvoilla tiloilla 

2) Tilan investointien rahoitus:
- Rahoitus metsärahalla on yksi selvitettävä vaihtoehto muiden rahoitusvaihtoehtojen joukossa, ei itsestäänselvyys
- Kannattavuuslaskelmissa huomioitava myös metsärahan vaihtoehtoiset sijoitusmahdollisuudet

3) Luoton vakuutena:
- Metsäkiinteistöllä saattaa tapauskohtaisesti olla suuri merkitys luoton vakuutena
- Kuitenkin lainsäädäntö ei juurikaan rajoita omistajan oikeutta puuston hakkuuseen ja myyntiin velan vakuutena olevalta kiinteistöltä kuten aikaisempi kumottu metsäkiinnityslaki mahdollisti --> vaikuttaa luoton myöntäjän laskelmiin metsän hyväksyttävästä vakuusarvosta 

4) Kotitarvepuun saanti:
- Omasta metsästä kotitarvekäyttöön otetulle puulle on laskelmissa määritettävä oikea hinta 

5) Raaka-ainetta tilalla harjoitettavaan puunjalostukseen:
- Mahdollisuus hyödyntää oman metsän puuraaka-ainetta jalosteiksi
- Raaka-aine hinnoiteltava kustannustekijänä oikein

6) Työtä ja työtuloja tilan ihmisille ja koneille:
- Omatoiminen puunkorjuu ja metsänhoitotyöt
- Kannattavuus laskettava tapauskohtaisesti

7) Harrastus- ja virkistyskäyttö:
- Metsästys
- Keräilytalous
- Ulkoilu


Tehtävä 2:
- Onko metsän merkitys mielestäsi muuttunut aktiivitiloilla EU-aikana? 
- Miten arvioit metsän merkityksen kehittyvän aktiivimaatilojen toiminnassa tulevaisuudessa?

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |