Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Pienvesien ennallistaminen

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienvesien ennallistaminen on paitsi metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen hoitoa, niin myös tärkeä osa vesistöjen kunnostustyötä. Kunnostustöillä pyritään parantamaan maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vuoksi rehevöityneiden vesistöjemme tilaa. Muita tärkeitä hoitotoimenpiteitä ovat ojitusalueille

sekä peltojen valtaojien varsiin rakennettavat pintavalutuskentät ja kosteikot, 'roskakalan' poistoon tähtäävät hoitokalastukset sekä hapettimien käyttö. Kuormitusta ennaltaehkäistään jättämällä maa- ja metsätaloudessa riittävät suojakaistat ja -vyöhykkeet vesistöjen varsille. Tämän sivun kuvat on otettu Nurmeksesta Kuohattijärven ja Mujejärven alueilta, joilla on tehty laajamittaisia ennallistamistoimenpiteitä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen johdolla. 

 

Kuvia pienvesien ennallistamisesta

 

 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |