Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienvesien välittömät lähiympäristöt 
Lehtokorvet, ruoho- ja heinäkorvet sekä saniaiskorvet 
Letot  
Rehevät lehtolaikut 
Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
Kurut ja rotkot 
Jyrkänteet ja niiden alusmetsät 
Kalliot, kivikot, louhikot ja hietikot 
Vähäpuustoiset suot 
Rantaluhdat 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |