Metsäekologia -             SUOTYYPIT

Räme

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rämeet ovat puustoisia soita, joiden pääpuulaji on lähes poikkeuksetta mänty. Ravinteisuudeltaan ne vastaavat kuivahkoa kangasta ja sitä karumpia metsätyyppejä. Rämeelle ominaisia kenttäkerroksen kasveja ovat erityisesti rämevarvut, joita ovat mm. suopursu, juolukka, vaivaiskoivu, suokukka sekä vaivero.

 

Valtaosa maamme eteläisen puoliskon rämeistä on ojitettu ja useasti ojitus onkin ollut järkevää puuntuotannon kannalta. Luonnon moninaiskäytön kannalta rämeillä on merkitystä mm. hillan eli lakan kasvupaikkoina. Kitumaan räme on luonnontilaisena tai luonnontilaisen kaltaisena metsälain tarkoittama arvokas elinympäristö, vähäpuustoinen suo.

 

Räme

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |